Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ


Οι διερευνήσεις ασφαλείας της ΕΔΑΑΣ διεξάγονται σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της Διεθνούς Σύμβασης του Σικάγο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Δ.Ο.Π.Α), τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010 και τον περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2015 [Ν.73(Ι)/2015].


Ο μοναδικός σκοπός της διερεύνησης ενός αεροπορικού ατυχήματος σύμφωνα με τους πιο πάνω κανονισμούς, είναι η πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον.


Η ΕΔΑΑΣ σύμφωνα με τους παράγοντες και τις αιτίες που συνέβαλαν στην πρόκληση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος, εκδίδει Συστάσεις Ασφαλείας.


Take Off

Inquiries

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου